messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้ อาสาสมัครสมาชิก อปพร. จำนวน 5 นาย เข้าร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร/ นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ / นายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก ร่วมกับ อบต.บางเสด็จ โดยนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมผู้บริหาร ปลัด อบต.สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บางเสด็จ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ / นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมผู้บริหาร ปลัด อบต. สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บางเสด็จ ร่วมปลูกไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ / นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมผู้บริหาร ประธานสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมทีมงานกำนัน ผู้ใหญบ้านฯ ตำบลบางเสด็จ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) / ประมงจังหวัดอ่างทอง และประมงอำเภอป่าโมก ได้ประสานขอใช้สถานที่ ดำเนินการมอบใบอนุญาตให้เกษตร
รายละเอียด : นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้ อาสาสมัครสมาชิก อปพร. จำนวน 5 นาย เข้าร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 06.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกัน ณ สถานที่จัดโครงการฯ เวลา 06.20 น. กิจกรรมอบอุ่นร่างกาย เวลา 06.30 น. CHECK IN นักวิ่ง เวลา 06.40 น. พิธีเปิดโครงการฯ โดยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานฯ นายรังสวรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวเปิดโครงการฯ เวลา 06.49 น. ปล่อยตัวนักกีฬาโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระยะทาง 3 กิโลเมตร เวลา 08.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม รับประทานอาหารร่วมกัน / นายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก ร่วมกับ อบต.บางเสด็จ โดยนายบัญชา ฉัตรแหลม นายกอบต.บางเสด็จ พร้อมผู้บริหาร ปลัด อบต.สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต บางเสด็จ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ณ บริเวณพื้นที่หนองขโมย หมู่ที่ 3 (ฝั่งตะวันตก) ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมผู้บริหาร ปลัด อบต. สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บางเสด็จ ร่วมปลูกไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ บริเวณพื้นที่หนองขโมย หมู่ที่ 3 (ฝั่งตะวันออก) ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมผู้บริหาร ประธานสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมทีมงานกำนัน ผู้ใหญบ้านฯ ตำบลบางเสด็จ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ซึ่งหมู่บ้านปะขาว หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เข้าร่วมรับการประเมินผลงานและตัดสินโครงการฯ ระดับจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีนายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ ปลัดจังหวัดอ่างทอง ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการระดับจังหวัด ร่วมตรวจประเมินฯ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านปะขาว หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้ที่โดนลมฝนแรง และล้มทับศาลเจ้าสมิงเพชร บริเวณหมู่ที่ 1 / ประมงจังหวัดอ่างทอง และประมงอำเภอป่าโมก ได้ประสานขอใช้สถานที่ ดำเนินการมอบใบอนุญาตให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ พร้อมชี้แจงรายละเอียดปฎิบัติให้เกษตรกรฯ รับทราบ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานมอบใบอนุญาตให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมพนักงาน อบต. บางเสด็จ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อบต. บางเสด็จ
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ