องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สถิติ sitemap
วันนี้ 11388
เดือนนี้2,842
ทั้งหมด66,368

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.บางเสด็จ โดยนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงานประปา ตัดมาตรน้ำประปาบริเวณพื้นที่หมุ่ที่ 5 [27 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. อบต.บางเสด็จ ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอป่าโมก จัดส่งนายวสันต์ นุชกระแส พนักงาน อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมการประกวดร้องเพลง... [24 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสมัยสามัญ และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ประจำปี 2566 [23 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต. บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน เข้าร่วมการอบรมโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า / เวลา 13.30-15.30 น. ... [22 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน (ทางข้าม) และกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100... [21 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น ว่าที่ร้อยโทชนสิษฎ์ สบาย ปลัด อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัด อปท ครั้งที่ 2 /2566 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ / อบต.บางเสด็จ... [20 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. อบต.บางเสด็จ โดยนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการดำเนินการป้องกัน บำบัดรักษา... [17 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง กำหนดประชุมประชาคมชาวบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีรับเรื่องร้องเรียน... [16 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์บำรุง ประธานสภา อบต.บางเสด็จ ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [15 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้นางปัณณภัสร์ ดาวดวงน้อย รองนายก อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านปาโมกข์วิทยาภูมิ / เวลา 10.00 น. นายไพรัตน์ ทองหยอด นายก... [14 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 - 10 (ทั้งหมด 335 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัล
info ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
info ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการประหยัดพลังงาน
info กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมตำบลบางเสด็จ
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ