องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 147
เดือนนี้3,215
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)25,598
ทั้งหมด 81,492

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้นิติกร เข้าร่วมประชุม การควบคุมการประกอบกิจการที่พักในลักษณะแพ เพื่อรับทราบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ... [29 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคันกั้นน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 1 /มอบหมายให้พนักงานประปา ซ่อมประปาที่แตกชำรุดในพื้นที่ หมู่ที่ 1... [28 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 [27 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่วัดทุ่ง หมู่ที่ 1 /และให้ความอนุเคราะห์ มอบหมายให้พนักงานฉีดพ่นยุง ... [24 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทชนสิษฎ์ สบาย ปลัด อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าโมก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าโมก ครั้งที่ 8/2566 ... [23 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสด็จ /และให้ความอนุเคราะห์ มอบหมายพนักงาน อบต.บางเสด็จ นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ... [22 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ Thai QM ... [21 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้ ปลัด อบต.บางเสด็จ พร้อมพนักงานส่วนตำบล นำแฟ้มเอกสารเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2566... [16 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพลับพลาที่ประทับ วัดท่าสุทธาวาส /และมอบหมายให้พนักงานประปา ย้ายมาตรประปาในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ [15 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน ดำเนินการรื้อเต้นท์บริเวณวัดท่าสุทธาวาส ภายหลังเสร็จสิ้นงานทอดกฐินสามัคคี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา... [14 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 1 - 10 (ทั้งหมด 535 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัล
info ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
info ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการประหยัดพลังงาน
info กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมตำบลบางเสด็จ
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ