องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
account_box คณะผู้บริหาร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ
โทร : 087-004-0293
นายนาวี สุปันนี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-130-1049
นางปัณภัสร์ ดาวดวงน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 094-995-4655
นางสาวพกามาศ เจือจาน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-723-0312
account_box สมาชิกสภา
นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์บำรุง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมงคล ธนะบุญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวทัศนีย์ ปั้นงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นางสาวสุนิสา สุ่มประเสริฐ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายเรวัต สาตรช้าง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยโท ชนสิษฎ์ สบาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ
โทร : 095-523-4141
นางเกษร สุขวัฒนีย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-1329-6973
นางนัธมล พูลลาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-186-8087
นางนัธมล พูลลาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 085-186-8087
นายภูมิพัฒน์ มิตรมุสิก
นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0815633140
account_box สำนักปลัด
นางนัธมล พูลลาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-186-8087
นายภูมิพัฒน์ มิตรมุสิก
นิติกรชำนาญการ
โทร : 081-563-3140
นางสาวสุนิสา ส่งศิริพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 089-409-5050
นางสาวสุชญา เกิดสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-996-3751
นายราเชนทร์ มะณี
พนักงานจ้างทั่วไป (ประปา)
โทร : 064-046-2403
นายกฤษฎา สุปันนี
จ้างเหมาบริการ (ขับรถดับเพลิง)
โทร : 082-238-5860
นายสุรศักดิ์ บรรเลง
จ้างเหมาบริการ (รถดับเพลิง)
โทร : 063-185-1711
นายชัชนันท์ แสงทอง
จ้างเหมาบริการ (รถดับเพลิง)
โทร : 092-310-7617
นางสาวเรณู แตงใบ
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
โทร : 080-809-5835
นายธวัชชัย สุขประทุม
จ้างเหมาบริการ (ยาม)
โทร : 090-370-6147
account_box กองคลัง
นางเกษร เวชเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-180-4959
นางสาวพุ่มสุข คงสินชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
โทร : 089-540-2968
นางสาวคนึงนิตย์ กาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 081-745-4157
นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 093-004-9200
นางวิมลวรรณ ทองงามดี
จ้างเหมาบริการ (จัดเก็บรายได้)
โทร : 084-724-8605
นางสาวมณีวรรณ บุญราช
จ้างเหมาบริการ (การเงิน)
account_box กองช่าง
นายภูมิพัฒน์ มิตรมุสิก
นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0815633140
นางสาวพิชยา หวานจริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-056-6551
นายนฤพล ปั้นงาม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 085-607-1064
นายทวิก ดิสโต
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 092-787-7675
นายประพันธ์ พูลประสงค์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 082-290-9052
นายทรงวุฒิ ดิสโต
พนักงานจ้างทั่วไป (งานประปา)
นายวสันต์ นุชกระแส
พนักงานจ้างทั่วไป (ไฟฟ้า)
โทร : 084-833-3785
นายวิชัย ทองดี
พนักงานจ้างทั่วไป (ไฟฟ้า)
โทร : 063-150-0427
นายสาธร ภาคกินนร
พนักงานจ้างทั่วไป (ไฟฟ้า)
โทร : 092-530-2089
นายชานนท์ สัจจินานนท์
จ้างเหมาบริการ (ไฟฟ้า)
โทร : 063-729-7300
นายธำรงศักดิ์ สุปันนี
พนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถขยะ)
โทร : 081-385-1458
นายมานิตย์ หาประทุม
จ้างเหมาบริการ (จัดเก็บขยะ)
โทร : 080-062-5242
นายอำนาจ หนูปั้น
จ้างเหมาบริการ (จัดเก็บขยะ)
โทร : 061-554-0785
account_box กองการศึกษา
นางนัธมล พูลลาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-186-8087


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ