messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 114
เดือนนี้1,469
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)56,272
ทั้งหมด 171,224

info แบบ ประเมิน EIT 2567
EIT 2567

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ( Big Cleaning Day)
การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอป่าโมก)
โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567
กิจกรรมในวันที่ 9 เมษายน 2567 ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายศราวุธ เผ่าพยัฆ ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง...
กิจกรรมในวันที่ 5 เมษายน 2567 จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าโมก จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฎิบัติ ( D-HOPE)...
กิจกรรมในวันที่ 4 เมษยน 2567 อบต.บางเสด็จ ดำเนินการจัดตั้งเต็นท์จุดบริการประชาชนและด่านชุมชนตำบลบางเสด็จ เตรียมความพร้อมโครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
กิจกรรมในวันที่ 3 เมษายน 2567 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ และการขับเคลื่อนการประเมิน ITA...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัล
info ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
info ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการประหยัดพลังงาน
info กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมตำบลบางเสด็จ
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ