องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สถิติ sitemap
วันนี้ 11314
เดือนนี้2,842
ทั้งหมด66,368

account_box กองช่าง
นางนัธมล พูลลาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-186-8087
นางสาวพิชยา หวานจริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-056-6551
นายนฤพล ปั้นงาม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 085-607-1064
นายทวิก ดิสโต
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 092-787-7675
นายประพันธ์ พูลประสงค์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 082-290-9052
นายทรงวุฒิ ดิสโต
พนักงานจ้างทั่วไป (งานประปา)
นายวสันต์ นุชกระแส
พนักงานจ้างทั่วไป (ไฟฟ้า)
โทร : 084-833-3785
นายวิชัย ทองดี
พนักงานจ้างทั่วไป (ไฟฟ้า)
โทร : 063-150-0427
นายสาธร ภาคกินนร
พนักงานจ้างทั่วไป (ไฟฟ้า)
โทร : 092-530-2089
นายชานนท์ สัจจินานนท์
จ้างเหมาบริการ (ไฟฟ้า)
โทร : 063-729-7300
นายธำรงศักดิ์ สุปันนี
พนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถขยะ)
โทร : 081-385-1458
นายมานิตย์ หาประทุม
จ้างเหมาบริการ (จัดเก็บขยะ)
โทร : 080-062-5242
นายอำนาจ หนูปั้น
จ้างเหมาบริการ (จัดเก็บขยะ)
โทร : 061-554-0785
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัล
info ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
info ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการประหยัดพลังงาน
info กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมตำบลบางเสด็จ
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ