messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
account_box กองคลัง
นางเกษร สุขวัฒนีย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-3296-973
นางสาวศุทธินี มาลัยศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏฺิบัติการ
โทร : 080-2866-879
นางสาวพุ่มสุข คงสินชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
โทร : 089-540-2968
นางสาวคนึงนิตย์ กาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 081-745-4157
นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 093-004-9200
นางสาวมณีวรรณ บุญราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 080-0196-323
นางวิมลวรรณ ทองงามดี
พนักงานจ้างทั่วไป(จัดเก็บรายได้)
โทร : 084-724-8605

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ