องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 135
เดือนนี้3,215
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)25,598
ทั้งหมด 81,492

account_box สำนักปลัด
นางนัธมล พูลลาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-186-8087
นายภูมิพัฒน์ มิตรมุสิก
นิติกรชำนาญการ
โทร : 081-563-3140
นางสาวสุนิสา ส่งศิริพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 089-409-5050
นางสาวสุชญา เกิดสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-996-3751
นายราเชนทร์ มะณี
พนักงานจ้างทั่วไป (ประปา)
โทร : 064-046-2403
นายกฤษฎา สุปันนี
จ้างเหมาบริการ (ขับรถดับเพลิง)
โทร : 082-238-5860
นายสุรศักดิ์ บรรเลง
จ้างเหมาบริการ (รถดับเพลิง)
โทร : 063-185-1711
นายชัชนันท์ แสงทอง
จ้างเหมาบริการ (รถดับเพลิง)
โทร : 092-310-7617
นางสาวเรณู แตงใบ
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
โทร : 080-809-5835
นายธวัชชัย สุขประทุม
จ้างเหมาบริการ (ยาม)
โทร : 090-370-6147
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัล
info ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
info ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการประหยัดพลังงาน
info กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมตำบลบางเสด็จ
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ