องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สถิติ sitemap
วันนี้ 11398
เดือนนี้2,842
ทั้งหมด66,368

กิจกรรมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสมัยสามัญ และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ประจำปี 2566
รายละเอียด : นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสมัยสามัญ และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โดยการนำของนายไพรัตน์ ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ ในฐานประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอป่าโมก ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอป่าโมก จำนวน 6 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าโมก โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ เวลา 09.00-10.00 น.-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ทุก อปท. พร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ และลงทะเบียน เวลา 10.00-11.30 น .เปิดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 และจับสลากของขวัญ มอบให้แก่สมาชิกชมรม อบต.อ.ป่าโมก ที่มาร่วมกิจกรรม เวลา 11.30-12.30 น.-รับประทาานอาหารกลางวัน เวลา 12.30-13.00 น-พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคีชมรมองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอป่าโมก ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธีเปิด ภายหลังพิธีเปิด มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 7 ประเภท แยกรายละเอียดดังนี้ 1. แย้ลงรู แต่ละ อปท.ส่งตัวแทน ชาย 1 คน/หญิง 1 คน 2. ตีกอล์ฟ แต่ละ อปท.ส่งตัวแทน ชาย 1 คน/หญิง 1 คน(แข่งแยกกัน) 3. เตะปี๊ป แต่ละ อปท.ส่งตัวแทน ชาย 60+ 1 คน/หญิง 50+ 1 คน (แข่งแยกกัน) 4.ใส่กางเกงโดยไม่ใช้มือ แต่ละ อปท.ส่งตัวแทน ชาย 1 คน/หญิง 1 คน (แข่งพร้อมกัน) 5.วิ่งผลัดซุปเปอร์แมนอุ้มลูกโป่ง แต่ละ อปท.ส่งตัวแทน ชาย 2 คน/หญิง 2 คน 6.วิ่งกระสอบใส่หมวกกันน๊อค แต่ละ อปท.ส่งตัวแทน ชาย 1 คน/หญิง 1 คน (แข่งแยกกัน) 7.ปิดตาตีปิ๊ป แต่ละ อปท.ส่งตัวแทน ชาย 1 คน/หญิง 1 คน หลังจากนัน มีการมอบรางวัลประเภทต่าง เสร็จพิธี
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัล
info ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
info ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการประหยัดพลังงาน
info กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมตำบลบางเสด็จ
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ