องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สถิติ sitemap
วันนี้ 11419
เดือนนี้2,842
ทั้งหมด66,368

คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มืองานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 56 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 47
คู่มือวินัย
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 45
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 51
คูมือพัฒนามาตรฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 42
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 66
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 50
คู่มือแนะนำการจัดเก็บภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 47 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือแนะนำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 42
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 41
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัล
info ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
info ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการประหยัดพลังงาน
info กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมตำบลบางเสด็จ
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ