ชื่อเรื่อง : วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 800 โด๊ส พร้อมชุดอุปกรณ์