ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ กระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง