ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านนางไสว หนูปั้น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง