องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สถิติ sitemap
วันนี้ 11362
เดือนนี้2,842
ทั้งหมด66,368

กิจกรรมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต. บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน เข้าร่วมการอบรมโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า / เวลา 13.30-15.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ขอใช้สถานที่ห้องประชุม อบต.บางเสด็จ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 / เวลา 11.30 น นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง เพื่อหารือแนวทางการติดตั้งไฟส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบางเสด็จ
รายละเอียด : เวลา 09.00 น. นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต. บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน เข้าร่วมการอบรมโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ / เวลา 13.30-15.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ขอใช้สถานที่ห้องประชุม อบต.บางเสด็จ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการเกษตรต่อไป ณ ห้องประชุม อบต.บางเสด็จ / เวลา 11.30 น นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง เพื่อหารือแนวทางการติดตั้งไฟส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบางเสด็จ พร้อมลงพื้นที่ดูสถานที่ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ตำบลบางเสด็จด้วยนั้น
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัล
info ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
info ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการประหยัดพลังงาน
info กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมตำบลบางเสด็จ
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ