องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
check_circle กองคลัง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานการเงินและบัญชี - งานข้อมูลวิชาการ - งานรับเงิน / เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิก / จ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน - งานบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานแสดงฐานะทางการเงิน 2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกจ่ายและเร่งรัดรายได้ 3. งาพัสดุและทรัพย์สิน - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - งานจัดทำแผนที่ภาษี


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ