องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สถิติ sitemap
วันนี้ 11364
เดือนนี้2,842
ทั้งหมด66,368

check_circle สำนักปลัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานบริหารบุคคล - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล - งานตรวจสอบภายใน - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 2. งานนโยบายและแผน - งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 3. งานนิติการ - งานกฎหมายและนิติกรรม - งานข้อบัญญัติและระเบียบ - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานป้องกัน - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานอำนวยการ - งานกู้ภัย 5. งานกิจการสภา อบต. - งานระเบียบข้อบังคับประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานงาน 6. งานส่งเสริมอนามัยและสิ่งแวดล้อม - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ - งานอาชีวอนามัย 7. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข - งานป้องกันยาเสพติด - งานอนามัยชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ - งานสุขศึกษา - งานสาธารณสุขมูลฐาน - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ 8. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม - งานส่งเสริมและเผยแพร่ - งานติดตามตรวจสอบ - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 9. งานป้องกันและควบคุมโรค - งานเผ้าระวัง - งานระบาดวิทยา - งานโรคติดต่อ และสัตว์นำโรค - งานโรคเอดส์ 10. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม - งานข้อมูลวิชาการ 11. งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 12. งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 13. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัล
info ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
info ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการประหยัดพลังงาน
info กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมตำบลบางเสด็จ
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ