องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สถิติ sitemap
วันนี้ 11429
เดือนนี้2,842
ทั้งหมด66,368

folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file คู่มือวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการโฆษณาด้วยการปิดประกาศ ในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัล
info ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
info ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการประหยัดพลังงาน
info กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมตำบลบางเสด็จ
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ